B64 Phố Trúc
Ngã 3 Rừng Cọ và Phố Trúc
A13-14 Phố Trúc
Phố Trúc
A17 Phố Trúc
A1 Phố Trúc
A18 Phố Trúc
A28 Phố Trúc
D129 - 130 Pho Truc