CLB Yoga Ecopark

CLB yoga Ecopark trên nhà sàn Công Viên Mùa Hạ. Nhóm đã hoạt động rất lâu và có rất nhiều thành viên trong Ecopark, FB sinh hoạt nhóm: CLB yoga Ecopark.