Tìm thấy 6 nhà hàng ở Phố Trúc

A13-14 Phố Trúc
A17 Phố Trúc
D129 - 130 Pho Truc
A19 Phố Trúc
A16 Phố Trúc
số 29 - 30 Phố Trúc