CLB Angels Ecopark

Hiện tại có lớp khiêu vũ giao tiếp học tối thứ 2 từ 20h15-21h15. Tối thứ 7 từ 19h30-20h30.

Lớp Zumba lớp thứ 2,6 từ 18h-19h. Lớp 4 ,6 từ 20h15-21h15. Địa chỉ 183 Marina Thuỷ Nguyên Ecopark (trường mn Kiến Vàng).

Lớp Zumba thứ 3,5 từ 20h-21h địa chỉ 239 Park River